Zapraszamy do korzystania ze ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej wraz z elementami małej architektury zlokalizowanej na działce nr 58/70 położonej w obrębie Olchowiec w Sanoku, leżącej na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000  Góry Słonne PLB 180003Ścieżka znajduje się na obszarze specjalnej ochrony ptaków oraz ochrony siedlisk. Dobry obserwator dostrzeże takie ptaki jak: sikory bogatki, sikory modre, szpaki, kosy, raniuszki zwyczajne, zięby, dzwońce zwyczajne, kukułki zwyczajne, bażanty zwyczajne, kuropatwy zwyczajne, przepiórki zwyczajne, pliszki siwe, pokrzewki, cierniówki, pierwiosnki zwyczajne, strzyżyki zwyczajne, drozdy śpiewaki, rudziki zwyczajne, dzięcioły duże, kowaliki zwyczajne, sójki zwyczajne, sroki zwyczajne, kawki zwyczajne, gawrony, jastrzębie zwyczajne, myszołowy zwyczajne, sokoły wędrowne, orliki krzykliwe, krogulce zwyczajne, płomykówki zwyczajne, pójdźki zwyczajne.                                                                                                                                                                                  

 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna o długości 1200 m wyposażona jest
w elementy małej architektury,  tj.:

  • pomosty drewniane posadowione na terenie turzycowiska i torfowiska
    o długości ok. 350 m. 
  • jednokondygnacyjny pomost-taras widokowy do obserwacji ptaków
    o konstrukcji drewnianej. Taras widokowy na który prowadzą dwustronne schody drabiniaste znajduje się na wysokości 2,5 m i jest  otoczony balustradą .
  • drewniane kładki nad ciekiem wodnym oraz miejsce do przeprowadzania zajęć edukacyjnych w terenie tzw. „Zieloną klasę” składającą się z ławostołów i tablicy edukacyjnej do przeprowadzania nietypowych lekcji przyrody.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014