Rezerwat przyrody „Polanki”

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu