Informacje o projekcie:

Realizacja projektu wynika z pilnej potrzeby podniesienia wiedzy mieszkańców miasta w zakresie form ochrony przyrody, w tym obszarów NATURA 2000, oraz bioróżnorodności środowiska naturalnego miasta.

Projekt przyczynia się do realizacji celów programu w zakresie powstrzymywania utraty różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości ekologicznej grupy docelowej.

Celem projektu jest:

 • wzrost świadomości społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w połączeniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów,
 • edukowanie społeczeństwa w zakresie funkcjonowania sieci ochrony przyrody Natura 2000 z uwzględnieniem fauny i flory występującej na terenie miasta Sanoka.

Grupy docelowe projektu:

 • dzieci i młodzież (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja),
 • nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych Gminy Miasta Sanoka,
 • samorządowcy Ziemi Sanockiej,
 • mieszkańcy miasta,
 • turyści odwiedzający miasto.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że większość mieszkańców Sanoka włączając grupy wiekowe w przedziale pomiędzy 5 a 65 lat nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie form ochrony przyrody, w tym sieci NATURA 2000, postrzegając ją przez pryzmat problemów ograniczających możliwości rozwoju miasta. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niski poziom wiedzy w zakresie walorów przyrodniczych miasta, a w szczególności różnorodności biologicznej występującej flory i fauny.

Sposobem rozwiązania w/w problemów jest przystąpienie do intensywnej, czynnej kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie wiedzy, oraz świadomości ekologicznej w zakresie funkcjonowania sieci NATURA 2000 i walorów różnorodności biologicznej miasta.

Zadania projektu:

 • kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości ekologicznej w zakresie funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz walorów różnorodności biologicznej miasta
 • kampania promocyjna - uczestnictwo i możliwość poznawania walorów bioróżnorodności flory i fauny oraz obszarów ochrony Natura 2000 przez mieszkańców miasta podczas imprezy plenerowej
 • 4 konkursy z zakresu wiedzy o bioróżnorodności Sanoka
 • zakup wyposażenia dla placówek edukacyjnych niezbędnego do skutecznego prowadzenia monitoringu i obserwacji obszarów Natura 2000 typu: lornetki, lupy, mikroskopy, zestawy do badania gleby
 • warsztaty dla nauczycieli i samorządowców, w zakresie prowadzenia efektywnej edukacji ekologicznej skoncentrowanej na bioróżnorodności w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi.

Oprócz powyższych zadań projekt przewiduje doposażenie infrastruktury terenowej w ramach której zostanie wytyczona ścieżka edukacyjna na której usytuowane zostaną drewniane pomosty, platforma widokowa do obserwacji ptaków oraz zielona klasa, tj. miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć edukacyjnych w plenerze.